Đăng nhập |
Chuẩn mực số 530

Lấy mẫu kiểm toán

Chuẩn mực số 520

Thủ tục phân tích

Chuẩn mực số 510

Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu kỳ

Chuẩn mực kiểm toán số 505

Thông tin xác nhận từ bên ngoài

Chuẩn mực kiểm toán số 501

Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

Chuẩn mực kiểm toán số 500

Bằng chứng kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán số 450

Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán số 402

Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài

Chuẩn mực kiểm toán số 330

Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá

Chuẩn mực kiểm toán số 320

Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

Thư viện đã đăng