Đăng nhập |
THÔNG BÁO SỐ GIỜ HỌC CNKT CỦA KTV VÀ NGƯỜI QUAN TÂM 2014

Ngày 01/08/2014, tại Công văn số 222-2014/VACPA ngày 01/08/2014, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thông báo tổng số giờ thực tế đã học CNKT của từng KTV và người quan tâm cho từng công ty kiểm toán.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.vacpa.org.vn/index.php?o=modules&n=news&f=news_detail&idnews=3725&idtype=109