Đăng nhập |
KIỂM TOÁN VIÊN

Trưởng nhóm kiểm toán

Kiểm toán viên

Trưởng nhóm kiểm toán, phân công công tác, soát xét hồ sơ, làm báo cáo kiểm toán.

Kiểm Toán Viên

Kiểm toán Báo cáo tài chính, phụ trách nhóm kiểm toán, hướng dẫn trợ lý kiểm toán, làm việc trực tiếp với khách hàng.